Pelosi's Simple Response to Gibbs

A fundraising letter

A fundraising letter:

pelosi.jpg