Your Moment of Zen

Via Ezra Klein, White House press secretary Tony Snow plays the jazz flute:Weird.