Wright Thompson

Wright Thompson is a senior writer for ESPN.