Vaishnavi Chandrashekhar

Vaishnavi Chandrashekhar is a science and environmental journalist based in Mumbai.