S. Mitra Kalita
S. Mitra Kalita is the ideas editor at Quartz