S. Mitra Kalita

S. Mitra Kalita is the ideas editor at Quartz