Ron Synovitz

Ron Synovitz is a correspondent with Radio Free Europe/Radio Liberty.