Hisham Melhem

Hisham Melhem is a columnist for Annahar Al Arabi, Beirut, Lebanon. He lives in Virginia.