Akito Yoshikane
Akito Yoshikane is a freelance writer based in Chicago.