Akito Yoshikane

Akito Yoshikane is a freelance writer based in Chicago.