Jason Karaian and Ritchie King
Jason Karaian and Ritchie King write for Quartz